Αρχική

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Με σκοπό να δοθεί δυνατότητα σε κάποια ελάχιστα Τμήματα που δεν κατόρθωσαν να καταχωρίσουν την χαρτογράφηση εξοπλισμού τους ή να κάνουν τυχόν διορθώσεις (επισημαίνουμε 2 συνηθισμένα λάθη που παρατηρήθηκαν: καταγραφή συνολικού κόστους αντί κόστους τεμαχίου, και καταχώριση εξοπλισμού “χωρίς κατηγορία” αντί της επιλογής “λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ” ή “λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός” που αλλοιώνει τις τιμές δεικτών), σας ενημερώνουμε οτι η πλατφόρμα https://relabs2.minedu.gov.gr/ θα ανοίξει εκ νέου έως και την Τετάρτη 16/3/2022 στις 12.00 το μεσημέρι. Κατόπιν θα παραχθούν και θα διατεθούν μέσω της πλατφόρμας (ιδρυματικός ρόλος) η συγκεντρωτική αναφορά κάθε ιδρύματος εντός της αυριανής ημέρας. Η αναφορά αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για να παραχθεί το ιδρυματικό Gap Analysis ή και να επισυναφθεί αυτούσια ως Παράρτημα σε αυτό.

Ιδρύματα που δεν έχουν κάνει καταγραφή με ιδρυματικό ρόλο, θα πρέπει να κάνουν μια έστω εικονική εγγραφή ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα αυτή μέσω της πλατφόρμας. Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα λήψης της συγκεντρωτικής ιδρυματικής αναφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το relabs2@minedu.gov.gr.

Η ανάρτηση του επικαιροποιημένου ιδρυματικού Gap Analysis (ιδρυματικός ρόλος), θα είναι δυνατή μέχρι Τετάρτη 16/3 23.59.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στην χαρτογράφηση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ως απαραίτητη προϋπόθεση του Αναγκαίου Όρου 4.3. (Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα) που εξακολουθεί να αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση μετά την έγκριση του ΣΕΣ 2021-2027.

Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα ΕΤΠΑ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4 για μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Η χαρτογράφηση των κτιριακών υποδομών είναι ήδη διαθέσιμη σε μια αρχική έκδοση, από τα στοιχεία που διαθέτει το ΥΠΑΙΘ μέσω της ΕΘΑΑΕ και θα εκτιμηθεί σε επόμενη φάση εάν απαιτείται περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση.
  2. Η χαρτογράφηση της ψηφιακής (ΤΠΕ) και εργαστηριακής υποδομής που σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή σας μέσω της εφαρμογής https://relabs2.minedu.gov.gr/.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕ «Η χαρτογράφηση θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων και να διευκολύνει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με βάση ανάλυση αναγκών (gap analysis). Η χαρτογράφηση των υποδομών εκπαίδευσης ΤΠΕ θα πρέπει επίσης να διευκολύνει μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση για τον προσδιορισμό των αναγκών, προκειμένου να καλυφθούν αποτελεσματικά τα κενά».

Εν προκειμένω θα χαρτογραφηθεί:

Α) Η υφιστάμενη κατάσταση, δηλ. ο υφιστάμενος εξοπλισμός σε βάθος 7ετίας ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης που προήλθε (ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΔΕ, κλπ) και

Β) Οι νέες ανάγκες εξοπλισμού προκειμένου να διευκολυνθεί εν γένει η εκπαιδευτική διαδικασία και η ποιότητα της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Η αποτύπωση των αναγκών θα εξυπηρετήσει σε πρώτη φάση τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αλλά θα αξιοποιηθεί και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΠΑ κλπ). Η αποτύπωση αναγκών θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλυση αναγκών (gap analysis) σε επίπεδο Ιδρύματος από την οποία να προκύπτουν οι ανάγκες συνδεόμενες με τη στρατηγική του Ιδρύματός σας και τη Στρατηγική του ΥΠΑΙΘ για την περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με την οποία προτεραιότητα αποτελούν:

  • Εξοπλισμός για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία (εκτυπωτές braille, εφαρμογές για audio books, κλπ.
  • Εξοπλισμός για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικτυακή μάθηση εκπαίδευση και διά βίου μάθηση χωρίς αποκλεισμούς
  • Εργαστηριακός εξοπλισμός για εκπαίδευση και διά βίου μάθηση σε αντικείμενα σπουδών που συνδέονται με:
    • τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή (πράσινη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, περιβάλλον, ενέργεια κλπ.)
    • τομείς αιχμής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όπου παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά εργασίας (πληροφορική, γαλάζια οικονομία, ασημένια οικονομία, τουρισμός, εφοδιαστική αλυσίδα κλπ.).

Οι υποβολές είναι δυνατές σε επίπεδο (α) ιδρύματος, (β) τμήματος, (γ) οριζόντιας μονάδας. Οριζόντιες μονάδες θεωρούνται τα Ιδρυματικά Κέντρα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΠΕ, οι Κεντρικές Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης.

Οι υποβολές συντονίζονται από τις Πρυτανικές Αρχές του κάθε ιδρύματος ώστε να αποτυπώνουν την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες σε εξοπλισμό χωρίς επικαλύψεις.

Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται μέχρι την Τρίτη 8/3/2022, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αίτηση είναι επεξεργάσιμη μελλοντικά από τη σελίδα «Η καταγραφή μου».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας και τη συνεργασία.